Filosofi * social- og sundhedssektor * behandling * alternativ * ny-religiøsitet * forebyggelse * tværfaglighed * moralsk arbejdsmiljø * DAMP * diagnose * rationalitet * arbejdsmiljø * etik * moral * faglig

Litteratur

Her kommer en liste med udvalgte publikationer.

Her kan findes en del af de artikler, jeg gennem årene har skrevet. Som man vil kunne se, er der ikke kun filosofi i dem. De er i vidt omfang rettet mod meget konkrete problemstillinger i social- og sundhedssektoren som f. eks. alternative behandlingsformer, diagnosticering eller arbejdsmiljø. Blot er de ikke praktisk-konkret orienterede; de foreslår ikke nye tekniske metoder og lignende. De er orienteret mod vores forståelse af sagen - og det bliver hurtigt til de forskellige forståelser, der er af sagen, og spørgsmålet om, hvilke andre begreber f. eks. begrebet diagnose er bundet sammen med.


Publikationer i udvalg:

* "Når elefanter slås … ". Offentliggjort i Alderens nye ansigter, tidsskrift fra Videnscenter på Aeldreområdet, redigeret af Anne Brockenhuus-Schack, med temaet "Styring og kontrol", i forbindelse med konferencen "Styring og kontrol = kvalitet i ældreomsorgen?", København 6. nov. 2007.

* "Stormtropperne - Eller: Kunsten at plyndre børn", i Liv i skolen, tema: Ansvaret for børneopdragelsen, nr. 1, marts 2006, s. 64 - 68.  

* "Som en bulldozer i et blomsterbed ", i Årsrapport 2001 og 2002 fra Videnscenter på Aeldreområdet, 2003, s. 22-25.

* "Handler tværfaglighed om værdighed ? ", tidsskriftet Fokus, udg. af Videnscenter for Hjerneskade, nr. 2, 2003.


* "Et godt moralsk arbejdsmiljø - "blød" sikring af kvaliteten i en "blød" sektor", s. 69 - 78 i Kvalitet: management eller menneskelighed. - Kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen til diskussion, udg. af VidensCenter på Aeldreområdet, april 2001, red. af Dorte Høeg o.a..

* "Er DAMP bare varm luft? - Filosofiske problemer ved diagnosen DAMP", en ret indgående diskussion af diagnosebegrebet og brugen af det i forskellige fag (lægefag, socialt arbejde, terapi), Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, april 1998, 76. årg., s. 491 - 503.

* "Flugten fra friheden - faglig etik i kritisk belysning", i 0 - 14 , Pæd. Tidsskr. f. daginst. og klubber, nr. 3/98, s. 31 - 35, Dansk Pædagogisk Forum, sept. 1998.

* "Det fælles ansvar ", Ugeskrift for Læger, 159/35, 25. aug. 1997. Om moralsk ansvar, arbejdsmiljø og organisation på hospitalerne, med speciel adresse til "yngre" læger.

* "Magt og miljø i sundhedsvæsenet ", Lægen, nr. 6. 1997. Om "yngre" lægers ringe vilkår på hospitalerne og deres dårlige psykiske arbejdsmiljø.

* "Individet i maskinen - Arbejdsmiljøet på historiens hårde slagmark", s. 31 - 41 i Den usikre fremtid, 10-års jubilæums-skrift fra CASA, red. Hans Kornø Rasmussen og Knud Vilby, 1996.

* "Kunsten at drukne børn - på en civiliseret måde, selvfølgelig!", anmeldelse af Beth Grothe Nielsens bog Så græd jeg lidt for mig selv - Hvad børn kan berette om overgreb - en udfordring til systemet, 1995, i Social kritik, nr. 42, marts 1996, s. 73 - 77. Bogen påviser, at det er tvivlsomt, om straffesystemet overhovedet har positive virkninger for de børn , der er incestramte.

* "Luner det at gå gennem isen sammen? ", "Når patienten forsvinder " og
"Skal kvalitet vige for racisme og sygdom? ", kommentarer til etiske problemstillinger i ergoterapeutiske arbejdssituationer opridset i historier, Ergoterapeuten, henholdsvis nr. 8, 11 og 16, 1995, s. ca. 12 - 18; skal læses sammen med historierne s. ca. 4 - 12.

* "Fra engle til harper ", i Sygeplejersken nr. 26, 1995; om rolleskiftet i sygeplejen og historisk om nedvurderingen af sygeplejen, skrevet i forbindelse med overenskomstkonflikten i maj 1995.

* "Det fornødne fadermord ", kronik om hjælperroller i Ergoterapeuten, nr. 2, febr. 1994, s. 20 - 23.

Keld Brikner og Lars Alrø: Arbejdsmiljøhåndbog i brugerinvolvering, bind 2 af Brugerinvolvering 1 - 2, Arbejdsmiljøfondet 1993, 55 sider.

* "Tværfaglighed set fra en organisatorisk og kulturel synsvinkel", i Sygepleje i det tværfaglige samarbejde, 7. danske symposium i Sygepleje, jan. 1993, udg. af symposiegruppen 1993, s. 87 - 97.

* Formaliteter, folkelighed og moral . Tavshedspligt i det frivillige sociale arbejde, udg. af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, Socialministeriet, 1993, 20 sider, gratis.

* "Det hule menneske ", i Pia Friis Jensen (red.): Arbejdsmiljø i søgelyset, Arbejdsmiljøfondet 1993 s. 50 - 57. Bl.a. om lønarbejdets betydning.

* "Det skal være godt for at blive godt", om kvalitet og psykisk arbejdsmiljø i socialpædagogikken, Pædagogisk debat i Job og Børn , nr. 32, 9. dec. 1992.

* "Pædagogik og kvalitetssikring" i Hot Five - afd. 5 & all stars, Pædagogisk Medhjælperforbund, Temanummer: Pædagogik, sept. 1992, s. 4 - 7.

* "Selvhjælpsgrupper - Hvordan kom vi - tilbage - til det?" i Sammen ka’ vi - et debatmateriale om selvhjælpsgrupper, Den kommunale Højskole, aug. 1990, s. 4 - 9.

Keld Brikner og Lars Alrø Olesen: "Forebyggelse - et fata morgana ?" i Danmarks Amtsråd - orientering og debat, nr. 4, febr. 1989, s. 21 - 22.

* "Diagnose eller samtale? - En diskussion af rationalitetsopfattelser i socialrådgiverfaget" i Philosophia, årg. 12, nr. 3-4, 1983, s. 75 - 99.

* "Ny-religiøsitet, livslære og behandling ", en filosofisk diskussion af alternative terapiformer, i Philosophia, årg. 12, nr. 3-4, 1983, s. 108 - 144.

* "Den dialektiske materialisme", i Vor tids filosofi 1-2, Engagement og forståelse; red. Poul Lübcke, Politikens Forlag 1982, s. 195 - 220.

* Den filosofiske diskussion omkring teoretisk udvikling, magisterafhandling, Århus Universitet, maj 1980, 149 sider.

- - -o0o- - -